หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

arrow ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

 ระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่  10

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

และทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี    เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ปีการศึกษา  2556

----------------------------

การสมัครแข่งขัน

               กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  ตุลาคม 30  พฤศจิกายน  2556    โดยขอระเบียบการ

และใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กรุงเทพมหานคร 10100 หรือ  Download  ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครได้ที่ http://www.debsirin.ac.th   และ  http://www. romchatra.com

                  การส่งใบสมัคร 

                   ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์   จ่าหน้าซองถึงโรงเรียนเทพศิรินทร์  1466  ถนนกรุงเกษม

แขวงวัดเทพศิรินทร์   เขตป้อมปราบฯ   กรุงเทพมหานคร  10100    ไม่เกินวันที่  30  พฤศจิกายน  2556    (โดยพิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์)

                    

รายละเอียดการแข่งขัน

                   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1.      ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในช่วงชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน  คือเป็นนักเรียนที่กำลังเรียน

ในช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)  ช่วงชั้นที่ 3                        (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)  หรือ  ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ในปีการศึกษา 2555   ทุกสังกัดทั่วประเทศ

                   2.  ผู้เข้าแข่งขันผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

 

เงื่อนไข

1.  การกรอกใบสมัคร  ให้กรอกด้วยการพิมพ์

                   2.  นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่าย

                        แสดงแก่กรรมการกำกับห้องสอบ

                   3.  งด การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

                   4.  ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เข้าห้องแข่งขัน

เกณฑ์การแข่งขัน

                   1.  การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

                   2. การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ ในช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)

 

 

 

 

 

2

 

                   3.  โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละไม่เกิน 5 คน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง (ตามรายละเอียดในใบสมัคร)

                   4.  การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ คือ

                                4.1  รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน ช่วงชั้นละ

ไม่เกิน  5  คน

                                4.2  รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านพระพุทธศาสนา คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ  ลำดับที่ 1 - 10  แต่ละช่วงชั้นจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ

(รอบที่ 3)  ลำดับรองลงมา  11 - 50 คน จะได้รับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา  1,000  บาท  ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันลำดับที่ 51 - 100 คน  จะได้รับเกียรติบัตร

                                4.3  รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้นละ 10 คน ต้องแสดงความสามารถด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเน้นหลักการปฏิบัติ  การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยการตอบปัญหาบนเวที คณะกรรมการจะจัดลำดับคะแนนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และรองลงมาตามลำดับ เพื่อรับทุนการศึกษาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี

 

ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน

                   กำหนดแข่งขัน     ช่วงชั้นที่    1 - 2    แข่งขันวันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  2556

                                              ช่วงชั้นที่   3 - 4    แข่งขันวันอาทิตย์ที่  15  ธันวาคม  2556

                   ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์  ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพมหานคร 10100

 

รางวัลทุนการศึกษาแต่ละช่วงชั้น ดังนี้

                   รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ  10,000 บาท

พร้อมโล่และเกียรติบัตร

                   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ  7,000 บาท

พร้อมโล่และเกียรติบัตร

                   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ๆ ละ   5,000  บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร

                   รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   รางวัลผ่านเกณฑ์   จำนวน 50  รางวัล   ได้รับเกียรติบัตร

 

 

 

 3

 

รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมพุทธศาสนาของโรงเรียน

                   สถานศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัลทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ  และรางวัลรองชนะเลิศ

จะได้รับโล่ 

กำหนดการแข่งขันทุกช่วงชั้น

               วันเสาร์ที่   14  ธันวาคม   2556  (ช่วงชั้นที่  1,  2)

               วันอาทิตย์ที่  15  ธันวาคม   2556  (ช่วงชั้นที่  3,  4)

                    08.30 .               รายงานตัวที่ห้องสอบ

                         09.00  –  10.00 .        แข่งขันความสามารถด้านพระพุทธศาสนาโดยการทำแบบทดสอบ

                                                                รอบเจียระไน เพชร  (รอบที่ 2)

                   13.00 .                            ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)

                   13.30 .                            แข่งขันความสามารถด้านพระพุทธศาสนา โดยการตอบปัญหา

                                                บนเวทีรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)

                   16.00 .                            ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และมอบทุนการศึกษา

                                                สมเด็จพระธีรญาณมุนี    เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสดาวน์โหลด :
ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.